БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА


                                       Статистикийн хэлтэс     

           

     Àðäûí Èõ Õóðëûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí çàðëèãààð 1960 îíä Óëñûí òîî á¿ðòãýëèéí ãàçðûã ÁÍÌÀÓ-ûí Ñàéä íàðûí çºâëºëèéí äýðãýäýõ Òîî á¿ðòãýëèéí òºâ ãàçàð áîëãîí, Íàìûí òºâ õîðîî, Ñàéä íàðûí Ǻâëºëèéí 183-ð òîãòîîëîîð àéìàã, õîòûí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû òîî á¿ðòãýëèéí òîâ÷îîä, ñóìä òîî á¿ðòãýëèéí óëñûí áàéöààã÷èéã áèé áîëãîí, 1961 îíä ñóìûí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû îðëîã÷ äàðãàä òîî á¿ðòãýëèéí àæëûã õàðèóöóóëñàí.

Ñàéä íàðûí çºâëºëèéí 1964 îíû 111-ð òîãòîîëîîð Ñòàòèñòèêèéí òîâ÷îî, Ñàéä íàðûí çºâëºëèéí 1986 îíû 147-ð òîãòîîëîîð àéìãèéí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, 1997 îíä Ìîíãîë óëñûí Ñòàòèñòèêèéí òóõàé õóóëèéí øèíý÷ëýëò, Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîëîîð Àéìãèéí  Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ Ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ áîëсон. Анхны даргаар П. Бүдрагчаа томилогдон ажиллаж байсан бол хамгийн олон жил  /17 / даргаар Д. Баасандорж, хамгийн олон жил /42 / мэргэжилтнээр Н. Даваахүү  нар ажиллаж байсан түүхтэй.

Зорилго

Аймгийн хэмжээнд статистикийн үйл ажиллагааг хараат бус бие даасан зарчмаар хэрэгжүүлэн үнэн бодит шуурхай мэдээлэл, судалгаагаар хэрэглэгчдэд үйлчилж статистикийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана

Статистик - хөгжилд хөтлөгч хүч

Ñòàòèñòèêèéí õýëòñýýñ õèéæ áàéãàà ãîë àæèë:

  • Ìàë òîîëëîãî / æèëä 1 óäàà /
  • Õ¿í àìûí òîîëëîãî / æèëä 1 óäàà /
  • ªðõөд суурилсан íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãàà / ñàð á¿ð /
  • Àæèëëàõ õ¿÷íèé ñóäàëãàà / ñàð á¿ð /
  • Ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæèëóóä / Ñàëáàð á¿ðýýð /
  • Àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèê ìýäýý, òàéëàí / 7 õîíîã, ñàð, óëèðàë, жилийн эцэст /
  • Àéìãèéí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí òàíèëöóóëãà, ýìõýòãýë / ñàð, óëèðàë, æèëèéí ýöýñò/
  • Àéìãèéí íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ / æèë á¿ð /
  • Õ¿í àì, ºðõèéí á¿ðòãýëèéí ìýäýýëëèéí ñàí / æèë á¿ð / á¿ðä¿¿ëýõ àæëûã àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàí õèéæ áàéíà

 

            ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
     Статистикийн тухай хууль   үзэх  
    Төрийн албаны тухай хууль   үзэх  
    ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх  
    ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх  

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 1-р сарын 16-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг 8000
  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг  7500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 2500
  Ноолуур, кг 60000
  Бензин, А-80 1750
  Бензин, А-92 1845
  Дизелийн түлш 2350